MIKRI ELIA HOUSE

OBIA
Mikri Elia, Greece
In progress
2021